Lasten englannin kielen yksilöopetuksen hyödyt: Henkilökohtainen huomio ja taitojen kehittäminen

Lasten englannin kielen yksilöopetuksen hyödyt: Henkilökohtainen huomio ja taitojen kehittäminen

Julkaistu: 2.2.2023 Kirjailija: Juraj S.

Englannin kielen yksilöopetus on lapsille erinomainen tapa parantaa kielitaitoaan tavalla, joka edistää heidän itseluottamustaan ja edistää heidän oppimistaan. Luokkahuoneessa yksittäisen lapsen voi usein olla vaikea saada opetusta, joka on kohdennettu hänen opetustyyliinsä ja oppimistarpeisiinsa. Jos lapsella on lisäksi kielten oppimisessa erityisiä osa-alueita, joiden kanssa hänellä on vaikeuksia tai joiden suhteen hän on epävarma, tämä voi vaikeuttaa hänen oppimisprosessiaan entisestään ja vaikuttaa jopa hänen itsetuntoonsa.

Yksilöopetuksessa oppilas saa opettajan täyden huomion ja keskittymisen, mikä johtaa yksilöllisiin ja kohdennettuihin oppimismenetelmiin. Yksilöopetus tarjoaa myös joustavia aikatauluvaihtoehtoja, jotka sopivat oppilaan ja perheen kiireisiin aikatauluihin, joten se on kätevää ja stressitöntä. Vuorovaikutteiset ja dynaamiset oppitunnit lisäävät lapsen sitoutumista, mikä johtaa parempaan ja nopeampaan oppimiseen, ja lapseen kohdistuva keskittynyt huomio voi myös vaikuttaa myönteisesti hänen itseluottamukseensa ja itsetuntoonsa. Tässä blogikirjoituksessa syvennymme tutkimaan englannin kielen yksityisopetuksen etuja, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen, kun päätät, palkkaatko lapsellesi opettajan ja milloin.

Jos haluat löytää yksitellen tapahtuvaa englannin kielen tukiopetusta lapsille läheltä asuinpaikkakuntaasi, voit etsiä netistä paikallisia tarjouksia, esimerkiksi englanninkursseja Helsingissä, englannintunteja Turussa, englanninopettajaa Tampereella tai englannin tukiopettajaa Oulussa.

Kun haluat löytää englannin kielen tukiopetusta lapsille läheltä asuinpaikkakuntaasi.

Henkilökohtaiset oppimismenetelmät

Yksilöopetuksessa oppilas saa täyden keskittymisen ja huomion opettajalta. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi saada reaaliaikaista palautetta ja rakentavaa kritiikkiä, mikä johtaa nopeampaan edistymiseen ja opitun materiaalin parempaan muistamiseen. Opettaja voi myös räätälöidä lähestymistapansa vastaamaan oppilaan oppimistyyliä ja vahvuuksia, mikä tekee oppitunneista tehokkaampia ja vaikuttavampia. Tämä henkilökohtainen huomio henkilökohtaisessa englannin kielen tukiopetuksessa tarjoaa oppilaalle yksilöllisemmän oppimiskokemuksen, jossa hänen yksilölliset tarpeensa, vahvuutensa ja heikkoutensa otetaan huomioon.

Jos oppilas esimerkiksi kamppailee kirjallisen materiaalin ymmärtämisen ja muistamisen kanssa, tukiopettaja voi käyttää visuaalisia apuvälineitä, kuten videoita, valokuvia tai kuvituksia, auttaakseen oppilasta ymmärtämään. Toisaalta, jos opiskelija on auditiivinen oppija, ohjaaja voi käyttää enemmän puhuttuja toimintoja, jotka auttavat opiskelijaa ymmärtämään materiaalin paremmin, esimerkiksi äänikirjoja.

6 henkilökohtaisen huomion hyötyä:

 • Lisääntynyt sitoutuminen ja motivaatio Henkilökohtaiset oppimistavat antavat oppilaille mahdollisuuden oppia omaan tahtiinsa, mikä voi lisätä heidän kiinnostustaan oppiainetta kohtaan ja motivoida heitä työskentelemään ahkerammin.
 • parempi ymmärtäminen ja tiedon säilyttäminen Henkilökohtaiset oppimislähestymistavat ottavat huomioon kunkin opiskelijan yksilölliset tarpeet ja oppimistyylin, mikä voi johtaa materiaalin parempaan ymmärtämiseen ja tiedon parempaan säilyttämiseen.
 • parempi akateeminen suorituskyky Henkilökohtaiset oppimismenetelmät voivat johtaa parempaan akateemiseen suoritukseen, sillä opiskelijat todennäköisemmin säilyttävät tietoa ja suoriutuvat paremmin arvioinneista.
 • Kriittisen ajattelun taitojen kehittyminen. Henkilökohtaiset oppimismenetelmät voivat auttaa oppilaita kehittämään kriittisen ajattelun taitoja, sillä heitä kannustetaan esittämään kysymyksiä, ratkaisemaan ongelmia ja luomaan yhteyksiä eri oppiaineiden ja reaalimaailman kokemusten välille.
 • Lisää omistajuuden ja hallinnan tunnetta Henkilökohtaiset oppimismenetelmät antavat oppilaille mahdollisuuden hallita omaa oppimistaan ja tehdä päätöksiä siitä, mitä he haluavat oppia ja miten he haluavat oppia. Tämä voi johtaa suurempaan omistajuuden ja vastuun tunteeseen omasta koulutuksestaan.
 • paremmat valmiudet tulevaisuutta varten. Henkilökohtaiset oppimismenetelmät voivat auttaa oppilaita kehittämään työelämässä ja elämässä menestymiseen tarvittavia taitoja ja tietoja, kuten sopeutumiskykyä, ongelmanratkaisua ja kriittistä ajattelua.

Kohdistettu taitojen kehittäminen

Yksittäinen englannin kielen tukiopetus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden keskittyä tiettyihin parannuksen tarpeisiin, kuten ääntämiseen, sanastoon, kielioppiin tai kirjoitustaitoihin. Opettajan jakamaton huomio tarkoittaa, että oppilas voi saada kohdennettua opetusta heikkouksien voittamiseksi ja vahvuuksien kehittämiseksi. Tämä johtaa nopeampaan edistymiseen ja suurempaan itseluottamukseen englannin kielen puhumisessa ja kirjoittamisessa. Perinteisissä luokkahuoneissa sen sijaan joudutaan usein käsittelemään laajaa opetussuunnitelmaa, eikä jokaiselle oppilaalle voida tarjota kohdennettua, yksilöllistä huomiota.

6 kohdennetun taitojen kehittämisen hyötyä:

 • Nopeampi edistyminen Keskittymällä tiettyihin parannusalueisiin oppilas voi edistyä nopeammin ja nähdä ahkeran työnsä tulokset nopeammin.
 • Lisääntynyt itseluottamus Kohdennettujen oppituntien saaminen auttaa oppilasta rakentamaan itseluottamusta englannin puhumisessa ja kirjoittamisessa, jolloin hänen on helpompi kommunikoida tehokkaasti.
 • Vahvuuksien hyödyntäminen Opettaja voi myös rakentaa opintoja opiskelijan vahvuuksien varaan, mikä vahvistaa hänen taitojaan entisestään ja auttaa häntä kehittämään uusia osaamisalueita.
 • Vahvistetaan heikkouksia. Keskittymällä opiskelijan heikkouksiin opettaja voi auttaa opiskelijaa voittamaan nämä haasteet ja parantamaan hänen yleistä englannin kielen taitoaan.
 • Tehokas oppiminen Yksilöopetus antaa opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä omaan tahtiinsa ja keskittyä hänelle tärkeimpiin alueisiin, mikä johtaa tehokkaampaan ja tuloksellisempaan oppimisprosessiin.
 • Tehokas palaute Opettaja voi antaa opiskelijalle välitöntä ja henkilökohtaista palautetta, joka auttaa häntä tunnistamaan ja korjaamaan virheensä ja parantamaan kielitaitoaan.

Joustava aikataulutus

Englannin kielen yksilöopetus tarjoaa aikatauluvaihtoehtoja, jotka sopivat oppilaan ja perheen kiireisiin aikatauluihin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. Laadukasta opetusta voi saada sopivimpana ajankohtana ilman ylimääräistä stressiä tai muiden tärkeiden sitoumusten, kuten työn tai koulun ulkopuolisten aktiviteettien, priorisointia. Lisäksi opintojaksojen siirtäminen on kätevää ja helppoa ilman seuraamuksia.

6 joustavan aikataulutuksen etua:

Ajoitusvaihtoehtoja, jotka sopivat opiskelijan ja perheen kiireisiin aikatauluihin. Yksilöllinen englannin kielen tukiopetus tarjoaa oppilaalle ja hänen perheelleen joustavuutta valita heille parhaiten sopiva aika. Näin ei tarvitse huolehtia siitä, että se olisi ristiriidassa muiden tärkeiden sitoumusten, kuten työn tai koulun ulkopuolisten aktiviteettien kanssa.
 • Käytännöllinen ja helppo aikataulun muuttaminen. Istuntojen uudelleenjärjestelyprosessi on yksinkertainen ja suoraviivainen, jolloin opiskelija ja hänen perheensä voivat helposti mukautua aikataulujensa muutoksiin.
 • Laadukas opetus ilman ylimääräistä stressiä. Joustavat aikatauluvaihtoehdot englannin kielen yksilöopetukseen tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden saada laadukasta opetusta ilman ylimääräistä stressiä. Tämä auttaa oppilasta pysymään keskittyneenä ja motivoituneena, mikä johtaa parempiin tuloksiin.
 • Ei rangaistuksia aikataulun siirtämisestä. Toisin kuin perinteisissä koulutusympäristöissä, henkilökohtainen englannin kielen tukiopetus ei rankaise oppilasta tai hänen perhettään siitä, että heidän on tehtävä muutoksia aikatauluihinsa. Tämä antaa oppilaalle ja hänen perheelleen mielenrauhaa ja poistaa ylimääräisen stressin, joka voi aiheutua muutosten tekemisestä.
 • Opettajan jaettu huomio. Yksilöllinen englannin tukiopetus tarjoaa oppilaalle opettajan jakamattoman huomion, mikä auttaa rakentamaan vahvan opettaja-oppilassuhteen. Tämä johtaa tehokkaampaan ja tuloksellisempaan oppimiseen, sillä opettaja voi räätälöidä oppitunnit opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja oppimistyylin mukaan.
 • Räätälöityjä oppitunteja Yksilöllisessä englannin kielen tukiopetuksessa oppilas voi saada kohdennettuja oppitunteja, jotka on suunniteltu voittamaan hänen heikkoutensa ja rakentamaan hänen vahvuuksiaan. Tämä johtaa nopeampaan edistymiseen ja suurempaan itseluottamukseen englannin puhumisessa ja kirjoittamisessa.
 • Lisääntynyt sitoutuminen

  Interaktiiviset ja dynaamiset oppitunnit, jotka pitävät oppilaat sitoutuneina, ovat keskeinen osa englannin kielen yksilöopetusta. Oppilailla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti ja harjoitella puhumista, mikä johtaa parempaan keskittymiseen ja kiinnostukseen materiaalia kohtaan. Oppilas voi myös keskustella äidinkielenään englantia puhuvan kanssa, mikä tarjoaa arvokkaan oppimiskokemuksen. Tämä käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen lähestymistapa on erityisen hyödyllinen oppilaille, joiden voi olla vaikea pysyä sitoutuneina perinteisessä luokkahuoneessa. Pelien, laulujen ja muiden hauskojen aktiviteettien avulla oppilas voi kehittää kielitaitoaan rennossa ja osallistavassa ympäristössä.

  6 hyödyt sitoutumisen lisäämisestä:

  • Aktiivinen osallistuminen ja puhumisen harjoittelu. Yksilöllinen englannin kielen tukiopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja puhumisen harjoitteluun. Vuorovaikutteiset ja dynaamiset oppitunnit on suunniteltu pitämään oppilas sitoutuneena, jolloin hän voi oppia ja säilyttää tietoa tehokkaammin. Tämä käytännönläheinen lähestymistapa oppimiseen auttaa oppilasta kehittämään kielitaitoaan, rakentamaan itseluottamusta ja ymmärtämään materiaalia paremmin.
  • Parempi keskittyminen ja kiinnostus materiaaliin. Yksilöllisen englannin kielen tukiopetuksen yksilöllinen ja mukaansatempaava oppimiskokemus johtaa parempaan keskittymiseen ja kiinnostukseen materiaalia kohtaan. Oppilas saa yksilöllistä huomiota, mikä auttaa häntä pysymään tehtävässä ja keskittymään oppituntien aikana. Tämä voi johtaa parempaan ymmärtämiseen ja materiaalin säilyttämiseen.
  • Keskusteluun osallistuminen äidinkielisen englannin puhujan kanssa Yksilöllinen englannin kielen tukiopetus tarjoaa opiskelijoille arvokkaan tilaisuuden keskustella äidinkielisen englannin puhujan kanssa. Tämä altistuminen autenttiselle englannin kielelle auttaa opiskelijaa kehittämään kielitaitoaan ja parantamaan ääntämistä, sanastoa, kielioppia ja yleistä sujuvuutta.
  • Hauska ja rento oppimisympäristö Pelien, laulujen ja muiden hauskojen aktiviteettien avulla voidaan luoda oppilaalle rento ja miellyttävä oppimisympäristö. Tämä lähestymistapa auttaa lievittämään oppimiseen liittyvää stressiä tai ahdistusta, jolloin oppilas voi keskittyä materiaaliin ja kehittää kielitaitoaan rennommassa ja sitouttavammassa ympäristössä.
  • Kulttuuriin uppoutuminen Keskustelemalla äidinkielenään englantia puhuvan kanssa opiskelijat voivat uppoutua englannin kieleen ja kulttuuriin. Tämä kulttuuriin uppoutuminen antaa syvemmän ymmärryksen kielestä ja auttaa lisäämään opiskelijan yleistä sujuvuutta ja kykyä kommunikoida tehokkaasti.
  • Erityisen hyödyllistä oppilaille, joilla on vaikeuksia pysyä sitoutuneina. Tämä käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen lähestymistapa oppimiseen on erityisen hyödyllinen oppilaille, joiden voi olla vaikea pysyä sitoutuneina perinteisessä luokkahuoneessa. Henkilökohtainen huomio ja vuorovaikutteiset oppitunnit pitävät oppilaat sitoutuneina ja kiinnostuneina oppimisprosessiin, mikä voi johtaa nopeampaan edistymiseen ja suurempaan luottamukseen kielitaitoonsa.

  Osaa lisätä itsetuntoa ja itseluottamusta

  Yksilöopetuksessa oppilaalle annetaan runsaasti mahdollisuuksia harjoitella englannin kielen taitojaan. Positiivisen vahvistuksen ja yksilöllisen huomion avulla opiskelijat voivat vahvistaa itsetuntoaan ja luottaa kykyihinsä. Tämä voi heijastua myös muille elämänalueille ja auttaa lisäämään yleistä hyvinvointia.

  6 hyötyä itsetunnon ja itseluottamuksen edistämisestä:

  • Positiivinen vahvistus Opiskelija saa henkilökohtaista huomiota ja tukea opettajalta, joka voi tarjota rohkaisua ja positiivista palautetta, jotka vahvistavat opiskelijan itsetuntoa ja itseluottamusta.
  • yksilöllinen huomio Kahdenkeskisessä tilanteessa opettaja voi keskittyä ainoastaan oppilaan tarpeisiin ja räätälöidä oppitunnit ja palautteen hänen erityiseen oppimistyyliinsä ja tavoitteisiinsa.
  • Välitön palaute Oppilas voi saada välitöntä palautetta edistymisestään, jolloin hän voi nähdä oman edistymisensä ja kasvattaa luottamustaan kielitaitoonsa.
  • Räätälöidyt oppitunnit Henkilökohtainen lähestymistapa tarkoittaa, että oppilas voi saada oppitunteja, jotka on räätälöity hänen erityistarpeisiinsa, mikä auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti ja tuloksellisesti.
  • Positiivinen oppimisympäristö Opettajan luoma myönteinen ja kannustava ilmapiiri auttaa opiskelijaa tuntemaan itsensä arvostetuksi ja arvostetuksi, mikä johtaa itseluottamuksen lisääntymiseen ja miellyttävämpään oppimiskokemukseen.
  • Lisääntynyt yleinen hyvinvoinnin tunne. Yksilöllisen englannin kielen tukiopetuksen avulla saavutettu lisääntynyt itsetunto ja itseluottamus voivat heijastua opiskelijan muille elämänalueille, mikä auttaa lisäämään hänen yleistä hyvinvoinnin tunnettaan.

  Johtopäätös

  Johtopäätöksenä voidaan todeta, että henkilökohtainen englannin kielen tukiopetus tarjoaa monia etuja, jotka voivat auttaa lapsia parantamaan englannin kielen taitojaan. Tehokkaammasta oppimisesta lisääntyneeseen sitoutumiseen ja jopa parempaan itsetuntoon, henkilökohtaisen tukiopettajan palkkaaminen voi aktiivisesti auttaa lastasi kehittämään englannin kielen taitojaan ja parantamaan hänen yleistä onnistumisen tunnettaan kouluympäristössä. Oikean opettajan löytäminen on ratkaisevan tärkeää hyvän oppimiskokemuksen saamiseksi, joten katso blogikirjoituksestamme valmistautuminen englannin kielen kokeeseen vinkkejä siitä, miten valita oikea opettaja sinulle ja lapsellesi. Hyvää oppimista!