Varhaisen kieltenopiskelun merkitys: Miksi lapsesi tuleva menestys alkaa nyt

Varhaisen kieltenopiskelun merkitys: Miksi lapsesi tuleva menestys alkaa nyt

Julkaistu: 9.2.2023 Kirjailija: Juraj S.

Kielen oppiminen on olennainen osa lapsuuden kehitystä, ja varhain aloitetulla toisen kielen oppimisella voi olla erittäin myönteinen vaikutus lapsen kehitykseen ja tulevaisuuteen. Lapset, jotka altistuvat useille kielille varhaisessa iässä, tulevat todennäköisemmin kaksi- tai monikielisiksi, mistä on monenlaisia kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia etuja. Tässä blogiteksissä keskustelemme siitä, miksi varhainen kielten oppiminen on tärkeää, miten voit tukea lapsesi kielellistä kehitystä ja millaisia hyötyjä hän voi saada tästä.

Hyötyjä kognitiiviselle kehitykselle

Kielen ja kognitiivisen kehityksen välinen yhteys on kiistaton, ja altistuminen kielille varhaisessa iässä voi vaikuttaa pysyvästi ja myönteisesti lapsen muistiin, ongelmanratkaisutaitoihin ja yleiseen aivotoimintaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että varhainen kielten oppiminen voi muokata lapsen aivojen hermoverkkoja, jolloin lapsi pystyy käsittelemään tietoa ja ratkaisemaan ongelmia tehokkaammin. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että varhainen altistuminen useille kielille voi parantaa kognitiivisia kykyjä, kuten luovuutta, tarkkaavaisuutta ja kriittistä ajattelua.

Varhaisen kieltenopiskelun kognitiiviset hyödyt:
 • Kieli on ratkaisevan tärkeää kommunikaation ja ajattelun kannalta
 • Varhainen kielenoppiminen vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin
 • Aivot ovat vastaanottavaiset & joustavat varhaisessa iässä
 • Helppo omaksua uusia äänteitä & sanoja
 • Varhainen altistuminen muokkaa hermoverkkoja
 • Valmentaa kykyä prosessoida, ratkaista ongelmia ja tallentaa muistia

Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että varhainen altistuminen useille kielille voi vaikuttaa kognitiiviseen kehitykseen vielä enemmän. Lapsilla, jotka altistuvat useammalle kuin yhdelle kielelle, on yleensä parempi kognitiivinen joustavuus, minkä ansiosta he voivat vaihtaa kielten välillä ja ajattelutapoja helpommin. Altistuminen eri kulttuureille, kielille ja ajattelutavoille voi myös johtaa parempaan luovuuteen, tarkkaavaisuuteen ja kriittisen ajattelun taitoihin.

vahvistaa sosiaaliset ja emotionaaliset taidot

Kielten oppiminen voi auttaa lapsia kehittämään tärkeitä sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Kun lapset oppivat kommunikoimaan tehokkaasti, he voivat muodostaa vahvempia suhteita ikätovereihinsa, ymmärtää toisten näkökulmia ja ratkaisemaan konflikteja myönteisemmin. Varhainen altistuminen eri kielille ja kulttuureille voi auttaa vahvistamaan empatiaa, laajentamaan lasten kulttuurista näköalaa ja kannustaa kunnioittamaan ja suvaitsemaan monimuotoisuutta. Kun lapsi on saanut varhaislapsuuden kieltenopiskelun kautta vahvan perustan sosiaalisille ja emotionaalisille taidoille, se auttaa häntä sekä henkilökohtaisessa että työelämässä. Se voi parantaa ihmissuhteita ja vahvistaa siteitä muihin, mikä johtaa tyydyttävämpään henkilökohtaiseen elämään. Lisäksi tehokkaat konfliktinratkaisu- ja ongelmanratkaisutaidot voivat tehdä päivittäisestä vuorovaikutuksesta sujuvampaa ja harmonisempaa. Lisäksi vahvat sosiaaliset ja emotionaaliset taidot voivat myös edistää henkilön yleistä henkistä ja emotionaalista hyvinvointia, sillä ne auttavat häntä käsittelemään stressiä ja olemaan joustavampi haastavissa tilanteissa. Lisäksi näillä taidoilla voi olla myönteinen vaikutus henkilön akateemiseen ja ammatilliseen suoritukseen, mikä johtaa parempiin arvosanoihin, suurempaan työtyytyväisyyteen ja parempiin uranäkymiin. Vahvat sosiaaliset ja emotionaaliset taidot voivat myös edistää empatiaa ja myötätuntoa muita kohtaan, mikä edistää ystävällisempää ja osallistavampaa yhteiskuntaa.

Kaksi- ja monikielisyyden hyödyt

Kaksikielisyydestä ja monikielisyydestä on tulossa yhä arvostetumpia taitoja nykyisessä globalisoituneessa maailmassa. Kaksi- tai monikielisillä lapsilla on jopa todettu olevan parempia ongelmanratkaisutaitoja ja parempi muisti. Lisäksi kaksi- tai monikielisyys voi johtaa suurempaan kulttuurien ymmärtämiseen ja empatiaan sekä parempiin sosiaalisiin ja viestintätaitoihin. Kaksikielisillä henkilöillä on myös kilpailuetua työmarkkinoilla, koska he pystyvät työskentelemään useissa maissa ja kommunikoimaan laajemman ihmisjoukon kanssa.

Kaksikielisyyden ja monikielisyyden hyödyt ovat moninaiset, ja ne vaihtelevat sekä sosiaalisista että ammatillisiin etuihin. Joitakin etuja ovat seuraavat:
 • paremmat ongelmanratkaisutaidot
 • parempi muisti
 • Suurempi kulttuurinen ymmärrys ja empatia
 • Kehittyneet sosiaaliset ja kommunikointitaidot
 • Kyky navigoida erilaisissa kulttuurisissa näkökulmissa
 • Kyky työskennellä useissa maissa ja kommunikoida laajemman ihmisjoukon kanssa
 • Kilpailuetua työmarkkinoilla

Miten varhainen kielten oppiminen vaikuttaa tulevaan akateemiseen menestykseen

Varhaisella kielenoppimisella voi olla merkittävä vaikutus tulevaan akateemiseen menestykseen. Lapset, jotka aloittavat kielen oppimisen varhaisessa iässä, suoriutuvat todennäköisemmin hyvin muissa oppiaineissa, kuten matematiikassa ja luonnontieteissä. Lisäksi vahva englannin kielen taito voi johtaa menestykseen kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä, jolloin lapsilla on hyvät valmiudet menestyä yhä enemmän verkottuneessa maailmassa.

Alempana on esitelty joitakin tapoja, joilla varhainen kielten oppiminen hyödyttää tulevaa akateemista menestystä:

Parantaa kognitiivista kehitystä:

Kosketus useisiin kieliin varhaisessa iässä parantaa kognitiivisia taitoja, kuten ongelmanratkaisua, muistia ja tarkkaavaisuutta, jotka ovat erittäin arvokkaita taitoja monissa ammatillisissa ympäristöissä.

Valmentaa kielitaitoa:

Lapset, jotka oppivat kieltä varhain, kehittävät todennäköisemmin äidinkielen kaltaisen kielitaidon ja saavat paremman aksentin.

Tukee luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä:

Vahva kielipohja voi tukea lasten luku-, kirjoitus- ja kielitaitoa, jotka ovat akateemisen menestyksen kannalta olennaisia.

Vahvistaa kulttuuritietoisuutta:

Vieraan kielen ymmärtäminen ja puhuminen tutustuttaa lapset eri kulttuureihin, mikä edistää suvaitsevaisuutta ja erilaisten näkökulmien kunnioittamista.

Korostaa yleistä akateemista suoritusta:

Tutkimukset ovat osoittaneet, että varhain kieliä oppineet suoriutuvat yleensä paremmin eri oppiaineissa, kuten matematiikassa ja luonnontieteissä.

Valmentaa tuleviin mahdollisuuksiin:

Kaksikielisyyttä ja monikielisyyttä arvostetaan suuresti nykyisessä globalisoituneessa maailmassa, ja varhainen kieltenopiskelu tarjoaa kilpailuetua tulevaisuuden koulutus- ja uramahdollisuuksia varten.

Tulevaisuuden kielet: mikä(t) kieli(t) kannattaa valita? Kuten edellä on todettu, kielten oppiminen varhaisessa vaiheessa voi avata lapsille monia mahdollisuuksia sekä yksityis- että työelämässä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että toisen kielen oppiminen varhaisessa iässä voi vaikuttaa myönteisesti lapsen yleiseen akateemiseen suorituskykyyn ja lisätä hänen kykyään oppia muita kieliä tulevaisuudessa, ja monikielisyys voi parantaa työnäkymiä yhä globalisoituvassa maailmassa.

Minkä kielten oppiminen on siis lasten kannalta hyödyllisintä? Kun lapselle valitaan kieli, jonka hän haluaa oppia, on tärkeää ottaa huomioon pitkän aikavälin hyödyt ja pitää mielessä lapsen yksilölliset tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden suunnitelmat. Opettelemalla laajalti puhuttua ja kysyttyä kieltä lapsi voi lisätä mahdollisuuksiaan menestyä maailmantaloudessa ja saada enemmän mahdollisuuksia kommunikoida ja olla yhteydessä eri kulttuureista tuleviin ihmisiin.

Tästä näkökulmasta katsottuna lasten kannattaa tulevaisuudessa opetella muun muassa sellaisia kieliä, joita puhutaan laajalti ja joille on kysyntää maailmantaloudessa. Alla olemme listanneet joitakin suurimpia tulevaisuuden kieliä:

Englannin kieli:

Englannin kieli on edelleen kansainvälisen viestinnän, liike-elämän ja teknologian hallitseva kieli, ja todennäköisesti se pysyy sellaisena myös tulevaisuudessa.

Mandariinikiina:

Mandariinikiina on maailman puhutuin kieli, ja Kiinan kasvavan taloudellisen vallan ansiosta mandariinikiinan merkitys maailmantaloudessa todennäköisesti kasvaa.

Espanja:

Espanjaa puhutaan laajalti monissa maissa ympäri maailmaa, ja sen käyttö kasvaa Yhdysvalloissa. Espanja on myös virallinen kieli 21 maassa, ja sitä käytetään laajalti kansainvälisissä järjestöissä.

Arabia:

Arabiaa puhutaan laajalti muun muassa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, ja se on virallinen kieli 26 maassa. Lähi-idän kasvava merkitys maailmanpolitiikassa ja arabiankielisten ammattilaisten kasvava kysyntä tekevät arabiasta edullisen kielen oppia.

Ranska:

Ranska on virallinen kieli 29 maassa, ja sitä käytetään laajalti kansainvälisissä järjestöissä. Se on myös kulttuurikieli, ja siitä on hyötyä lapsille, jotka ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta, taiteesta ja musiikista.

Miten edistää kielitaitoa vanhempana tai hoitajana

Kun sinä ja lapsesi olette päättäneet lähteä uudelle kieltenopiskelumatkalle, saatat etsiä neuvoja siihen, miten tukea lasta parhaiten hänen oppimisessaan. Lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat kriittisiä hänen kielenkehityksensä kannalta, ja vanhemmilla ja huoltajilla on tärkeä rooli tässä prosessissa. Luomalla kielirikkaan ympäristön ja kannustamalla kielelle altistumiseen he voivat tukea lapsen kielellistä kasvua.

 • Kielen säännöllinen puhuminen kotitaloudessa, jos itse hallitsee kielen
 • .
 • Lukemalla yhdessä kirjoja
 • Laulujen laulaminen
 • Osallistuminen kieleen liittyviin leikkeihin ja aktiviteetteihin
 • Puhutaan säännöllisesti lapselle ja annetaan hänen ilmaista itseään oppimallaan kielellä
 • Kielitaitojen parantaminen
 • Vahvistetaan luottamusta kielen käyttöön

Haetaan apua tukiopettajalta

Tämän lisäksi vanhemmat ja huoltajat voivat myös hakea lisätukea opetusalan ammattilaisilta, kuten opettajilta ja tutoreilta, parantaakseen lapsensa kielellistä kehitystä entisestään. Jos haluat löytää paikallisen henkilökohtaisen tukiopettajan läheltä asuinpaikkakuntaasi, voit etsiä tuutorointisivuston tai -alustojen kautta esimerkiksi käyttämällä hakusanoja kuten "tukiopetus Helsinki" tai "kieltenopettaja Turku". Kielikursseille tai kielirikkaille oppitunneille ilmoittautuminen voi myös tarjota mahdollisuuksia suunnitelmallisempaan kielenoppimiseen ja altistumiseen muille äidinkielisille puhujille. Nämä löytyvät etsimällä "kaupunkisi" (esim. englanninkielinen luokka Tampere tai englanninkieliset oppitunnit Kouvula) englanninkielistä luokkaa tai oppituntia. Kaiken kaikkiaan vanhempien ja huoltajien rooli on olennainen pienten lasten kielitaidon edistämisessä, ja heidän aktiivisella osallistumisellaan voi olla merkittävä vaikutus lapsen kielitaitoon ja menestykseen pitkällä aikavälillä. Strategiat, joiden avulla kielten oppimisesta voidaan tehdä lapsille hauska ja mukaansatempaava kokemus. Kielenoppimisen tulisi olla lapsille miellyttävä ja vuorovaikutteinen kokemus. Pelien, laulujen ja multimedian avulla kielenoppimisesta voidaan tehdä houkuttelevampaa ja hauskempaa. Teknologiaan perustuvat kielenoppimisresurssit, kuten interaktiiviset sovellukset, videot ja opetussivustot, voivat tarjota lapsille hauskan ja tehokkaan tavan harjoitella kielitaitoaan. Lisäksi lapsen ilmoittautuminen kielikursseille tai kulttuuritapahtumiin voi myös edistää hänen rakkauttaan ja kiinnostustaan kielenoppimiseen. Jos haluat lisää vinkkejä siitä, miten kielten oppimisesta voi tehdä lapselle hauskan ja mukaansatempaavan kokemuksen, voit tutustua myös blogikirjoitukseemme "Englannin kielen opettaminen lapsille - vinkkejä ja niksejä".

Joitakin keskeisiä vinkkejä tästä blogipostauksesta ovat seuraavat:

Lapset ovat todennäköisemmin mukana oppimisprosessissa, jos heillä on hauskaa. Sisällytä oppitunneille leikkiin perustuvia aktiviteetteja, kuten pelejä, lauluja ja tarinoita, jotta lapsesi pysyy kiinnostuneena ja motivoituneena. Voit esimerkiksi leikkiä sanastoa kehittäviä pelejä, joiden avulla lapset voivat harjoitella uusia sanoja. Voit myös käyttää lauluja ja tarinoita sanaston ja kieliopin rakenteiden vahvistamiseen hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla.

Tässä on muutamia ehdotuksia hauskoiksi aktiviteeteiksi, joita voit käyttää englannin tunneilla:

 • Roolileikit: Pyydä lasta näyttelemään erilaisia skenaarioita, kuten ruoan tilaaminen ravintolassa tai lääkärissä käynti.
 • Tarinankerronta: Rohkaise lapsia kertomaan omia tarinoitaan tai näyttelemään tarinoita hauskalla ja vuorovaikutteisella tavalla.
 • Musiikki ja laulu: Käytä lauluja ja riimejä, jotta lapset oppivat sanastoa ja kielioppia hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla.
 • Käsityöt ja projektit: Pyydä lasta luomaan omia projekteja, kuten tekemään leikekirja tai juliste, jotka auttavat vahvistamaan sanastoa ja kielioppia.
 • Aarrejahti: Luo aarteenetsintäpeli, jossa on englanniksi kirjoitettuja vihjeitä, jotta lapset voivat harjoitella sanastoa ja kielioppia hauskalla ja vuorovaikutteisella tavalla.

Englannin kielen merkitys globaalina kielenä

Englantia pidetään laajalti maailmanlaajuisena liike-elämän ja viestinnän kielenä. Aloittamalla varhain lapset voivat saada vahvan perustan englannin kielelle ja lisätä mahdollisuuksiaan menestyä kansainvälisessä kanssakäymisessä. Lisäksi hyvä englannin kielen taito voi avata uusia mahdollisuuksia matkustamiseen ja työskentelyyn.

Englantia on maailman puhutuin kieli, ja sitä käytetään viestintään monilla eri aloilla, kuten koulutuksessa, teknologiassa, mediassa ja tieteessä. Lisäksi englanti on kansainvälisen kaupan, matkailun ja diplomatian kieli, joten se on välttämätön edellytys menestymiselle monissa kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa.

Johtopäätös

Lapsille englannin kielen oppiminen varhaisessa iässä voi tarjota merkittävää etua heidän tulevissa pyrkimyksissään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsilla, jotka aloittavat englannin opiskelun toisena kielenä varhain, on yleensä paremmat ääntämys-, sanasto- ja kielioppitaidot kuin niillä, jotka aloittavat myöhemmin. Lisäksi varhain englantia oppivilla on paremmat mahdollisuudet saavuttaa sujuvuus ja äidinkielen taso, millä voi olla myönteinen vaikutus heidän tulevaan akateemiseen ja ammatilliseen menestykseensä.