Tekstilajit ja kirjoitustyylit: Täydellinen opas

Tekstilajit ja kirjoitustyylit: Täydellinen opas

Julkaistu: 3.6.2024 Kirjailija: Juraj S.

Aloitetaan perusasioista: erilaiset tekstityypit, joita kutsutaan myös tekstilajiksi, ovat avainasemassa hyvän viestinnän kannalta. Törmäämme arkielämässä ja työssä usein erimuotoisiin ja -tarkoituksisiin teksteihin. Näiden erojen tunteminen auttaa meitä ymmärtämään muita paremmin.

Esittelemme tekstien perustyypit: fiktiivinen, ei-fiktiivinen, puhuttu, kirjoitettu, muodollinen ja informatiivinen. Painopiste on niiden erottamisessa toisistaan tarkoituksen, muodon ja kohderyhmän mukaan. Tarkastelemme myös monologisia ja dialogisia sekä subjektiivisia ja objektiivisia tekstejä. Lopuksi tarkastelemme lyhyesti käytännöllisiä, viestinnällisiä, hallinnollisia, journalistisia, ammatillisia ja tieteellisiä tekstejä.

Tavoitteenamme on oppia tunnistamaan nämä erot ja käyttämään niitä hyödyksemme, kirjoittaessamme tai vastaanottaessamme tekstiä. Tarkastelemme kunkin tekstilajin ominaispiirteitä ja annamme jokaisesta tekstilajista käytännön esimerkin. Opetusmateriaalimme antaa sinulle tietoa, jonka avulla voit paremmin ymmärtää ja valita tilanteeseesi sopivan tekstilajin.

Fiktiiviset ja ei-fiktiiviset tekstit

Tekstilajeja on kaksi perusluokkaa, kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus, jotka eroavat toisistaan tarkoitukseltaan, rakenteeltaan ja sisällöltään.

Mitä on kaunokirjallisuus ja mitkä ovat sen ominaispiirteet?

Kaunokirjallisuudessa pyritään ilmaisemaan ajatuksia ja tunteita sekä luomaan visuaalisia mielikuvia runsaalla kielenkäytöllä, johon usein sisältyy symboleja ja metaforia. Ne on tarkoitettu ensisijaisesti lukijan esteettistä nautintoa ja tunnereaktioita varten. Näiden tekstien rakenne on väljä, ja ne tukeutuvat usein kirjallisiin tekniikoihin, kuten dialogiin, monologiin ja erilaisiin kirjallisiin hahmoihin. Kaunokirjallisuuden sisältö keskittyy inhimillisiin kokemuksiin, yhteiskuntakritiikkiin tai mielikuvitusmaailman tutkimiseen. Esimerkiksi draama, romaani tai runous ovat kaunokirjallisuutta.

 • Tarkoitus: Ajatusten, tunteiden ja visuaalisten mielikuvien ilmaiseminen symbolisen ja metaforisen kielenkäytön avulla.
 • Rakenne: Voi olla vapaamuotoisempaa, ja se tukeutuu usein kirjallisiin tekniikoihin, kuten dialogiin, monologiin ja kirjallisiin kuvioihin.
 • Sisältö: Keskittyy inhimilliseen kokemukseen, yhteiskuntakritiikkiin tai mielikuvitusmaailman tutkimiseen.

Esimerkkejä fiktioista:

 • Runous
 • Romaanit
 • Draama
 • Essee

Mikä on tietokirjallinen teksti ja mitkä ovat sen ominaispiirteet?

Tietokirjallisilla teksteillä pyritään välittämään tietoa tai ohjeita selkeästi ja täsmällisesti. Näiden tekstien tavoitteena on tiedottaa, opastaa tai raportoida käyttämättä symbolista tai metaforista kieltä. Ei-fiktiivisten tekstien rakenne on yleensä selkeästi määritelty, ja niissä on erillisiä kappaleita, väliotsikoita ja luettelon luettelopisteitä, jotka auttavat lukijaa seuraamaan tietoa. Sisältö sisältää faktoja, tietoja ja väitteitä, jotka tukevat keskeistä teemaa tai teesiä, jolloin lukija saa halutun tiedon ilman lisätulkintoja. Esimerkkejä tietokirjallisista teksteistä ovat oppikirjat, lehtiartikkelit, käyttöohjeet ja viralliset asiakirjat.

 • Tarkoitus: Välittää tietoa, tietoa tai ohjeita selkeästi ja täsmällisesti.
 • Rakenne: Selkeästi määritelty, erilliset kappaleet ja väliotsikot helpottavat ymmärtämistä.
 • Sisältö: Sisältää faktoja, lukuja ja argumentteja ilman symbolista tai metaforista kieltä.

Esimerkkejä tietokirjallisista teksteistä:

 • Oppikirja
 • Journalistinen artikkeli
 • Käyttöohjeet (Pesukoneen käyttöohjeet).

Kaunokirjallisen ja tietokirjallisen tekstin vertailu

Ominaisuudet Fiktiiviset tekstit Taiteelliset tekstit
Nimi Tunnereaktio, estetiikka... Tiedottaminen, opettaminen
Rakenne Vapaa, metaforinen. Selkeä, organisoitu
Sisältö Subjektiivinen, mielikuvituksellinen. Objektiivinen, tosiasioihin perustuva...
Esimerkkejä Runoutta, romaaneja, näytelmiä... Oppikirjat, artikkelit, käsikirjat.

Puheet ja kirjoitetut tekstit

Viestinnän maailmassa liikutaan jatkuvasti puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien välillä, joilla on omat erityispiirteensä ja käyttötarkoituksensa. Näiden erojen ymmärtämisen ansiosta voimme paremmin mukauttaa viestimme erilaisiin tilanteisiin ja yleisöihin.

Mitä on puhuttu teksti ja mitkä ovat sen ominaisuudet?

Puhutut tekstit kattavat kaiken suullisesti tapahtuvan viestinnän. Näitä voivat olla arkikeskustelut, luennot, puheet ja esitykset. Puhutun tekstin ominaispiirre on sen välittömyys, jonka ansiosta se reagoi välittömästi ja mukautuu kuulijan reaktion mukaan. Niihin sisältyy usein sanattoman viestinnän elementtejä, kuten äänensävy, kehon kieli ja kasvojen ilmeet, jotka voivat korostaa tai täydentää sanottua. Puhutuissa teksteissä odotetaan myös käytettävän enemmän epävirallista kieltä ja kielellisiä ilmaisuja.

 • Tarkoitus: Ne mahdollistavat suoran vuorovaikutuksen ja välittömän vastaamisen.
 • Rakenne: Usein joustavia ja spontaaneja tilanteesta ja kuulijan reaktiosta riippuen.
 • Sisältö: Käytetään puhekielistä kieltä, voi sisältää epävirallisia ilmaisuja ja slangia.
 • Lisäelementit: Äänensävy, kehon kieli ja kasvojen ilmeet lisäävät viestiin ylimääräistä kerrosta.
 • Esimerkkejä: Arkikeskustelut, julkinen puhuminen, haastattelut, luennot.

Mitä on kirjoitettu teksti ja mitkä ovat sen ominaisuudet?

Kirjoitetut tekstit käsittävät kaiken kirjallisesti tallennetun viestinnän artikkeleista, virallisista asiakirjoista ja kirjoista sähköposteihin ja verkkojulkaisuihin. Niiden tärkein ominaisuus on niiden kestävyys, jonka ansiosta viestiä voidaan harkita huolellisesti ennen sen julkaisemista. Kirjallisten tekstien rakenne on yleensä muodollisempi ja organisoidumpi, ja niissä on selkeästi erotettuja kappaleita ja väliotsikoita, jotka helpottavat ymmärtämistä. Painopiste on oikeassa kielessä, kieliopissa ja oikeinkirjoituksessa, sillä kehonkieli ja äänensävy eivät ole läsnä asiayhteyden tai emotionaalisen latauksen lisäämiseksi.

 • Tarkoitus: Toimii pysyvästi tallennettuna viestinä tiedottamista, dokumentointia tai opettamista varten.
 • Rakenne: Muodollisempi ja organisoidumpi, selkeästi erotetut kappaleet ja väliotsikot helpottavat lukemista.
 • Sisältö: Painotetaan oikeaa kielenkäyttöä, kielioppia ja oikeinkirjoitusta.
 • Lisäelementit: Mahdollisuus sisällyttää kuvioita, kaavioita ja taulukoita tietojen täydentämiseksi tai selventämiseksi.
 • Esimerkkejä: Kirjat, lehtiartikkelit, viralliset asiakirjat, sähköpostit, weblogit.

Puhutun ja kirjoitetun tekstin vertailu

Ominaisuudet Puhutut tekstit Kirjoitetut tekstit
Nimi Vuorovaikutus, keskustelu Tieto, dokumentointi
Rakenne Joustava, spontaani Organisoitu, muodollinen
Sisältö Puhekieli, epävirallinen. Muodollinen kieli, tarkkuuden korostaminen.
Esimerkkejä Puheet, keskustelut... Kirjat, artikkelit, viralliset asiakirjat.

Oletko ehtinyt tutustua opinto-oppaaseemme idiomeista, ilmauksista, kiertoilmaisuista ja puhekielistä?

Monologiset ja dialogiset tekstit

Tutkiessamme viestintämuotoja törmäämme monologisiin ja dialogisiin teksteihin. Nämä kaksi tyyppiä eroavat toisistaan lähettäjän ja vastaanottajan vuorovaikutuksen mukaan.

Monologiset tekstit ja niiden ominaisuudet

Monologisissa teksteissä on kyse viestinnästä, jossa viestijä ei odota vastaanottajalta suoraa vastausta. Tällaisia ovat esimerkiksi julkiset puheet, luennot ja kirjalliset asiakirjat, joissa välitetään tietoa, tietoa tai ohjeita ilman välitöntä palautetta. Esimerkkejä monologisista teksteistä ovat artikkelit, esseet ja viralliset raportit.

 • Tarkoitus: Antaa tietoa odottamatta vastausta.
 • Rakenne: Organisoitu, selkeyttä korostava.
 • Sisältö: Asiallinen, jossa on mahdollisuus käyttää ammattisanoja.
 • Lisäykset: Visuaalisia elementtejä selventämiseksi.
 • Esimerkkejä: Luentoja, artikkeleita, virallisia raportteja.

Dialogiset tekstit ja niiden ominaisuudet

Dialogisiin teksteihin liittyy päinvastoin aktiivinen vuorovaikutus viestijän ja vastaanottajan välillä. Tällainen viestintä on ominaista keskusteluille, väittelyille ja haastatteluille, joissa molemmat osapuolet vaihtavat tietoja ja mielipiteitä. Tämäntyyppiset tekstit mahdollistavat suorat vastaukset, kysymykset ja keskustelun, mikä johtaa dynaamisempaan ja vuorovaikutteisempaan viestinvaihtoon. Esimerkkejä dialogisista teksteistä ovat dialogit, sähköpostikirjeenvaihto ja sosiaaliset verkostot.

 • Tarkoitus: Kannustaa vuorovaikutukseen ja mielipiteiden vaihtoon.
 • Rakenne: Mukautettavissa nykyiseen dynamiikkaan.
 • Sisältö: Jokapäiväistä kieltä, joka on sovitettu keskustelukumppanien väliseen suhteeseen.
 • Lisäyksiä: Sanattoman viestinnän vaikutus.
 • Esimerkkejä: Keskustelut, haastattelut, sähköpostit.

Subjektiiviset ja objektiiviset tekstit

Subjektiiviset ja objektiiviset tekstit erotetaan toisistaan, sillä ne edustavat kahta erilaista lähestymistapaa viestien muotoiluun ja tulkintaan. Näiden kahden välinen ero perustuu kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen tai puolueettomuuden läsnäoloon.

Subjektiivisuuden merkitys teksteissä

Subjektiiviset tekstit sisältävät kirjoittajan henkilökohtaisia näkemyksiä, mielipiteitä ja tunteita. Näissä teksteissä kirjoittaja ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan, mikä antaa tekstille henkilökohtaisen sävyn. Subjektiivisuus on usein läsnä kirjallisissa teoksissa, päiväkirjoissa, blogeissa ja kolumneissa, joissa kirjoittajat jakavat kokemuksiaan, ajatuksiaan ja kritiikkiään.

 • Tekijät: Kirjoittajan henkilökohtaiset näkemykset, mielipiteet ja tunteet.
 • Vaikutus: Ne tuovat tekstiin henkilökohtaisen lisän.
 • Käyttö: Kirjalliset teokset, päiväkirjat, blogit, kolumnit.
 • Tarkoitus: Kokemusten jakaminen, pohdinnat, kritiikki.

Tekstien objektiivisuuden merkitys

Objektiiviset tekstit pyrkivät päinvastoin puolueettomaan tosiasioiden ja tietojen esittämiseen. Kirjoittaja välttää henkilökohtaisia mielipiteitä varmistaakseen annettujen tietojen oikeellisuuden ja uskottavuuden. Objektiivisuus on ratkaisevan tärkeää tieteellisissä artikkeleissa, journalistisissa raporteissa ja virallisissa asiakirjoissa, joissa tietojen on oltava todennettavissa ja luotettavia ilman kirjoittajan henkilökohtaista vaikutusta.

 • Ominaispiirteet: Tosiasioiden ja tietojen puolueeton esittäminen.
 • Vaikuttaminen: Tarkkuuden ja uskottavuuden varmistaminen.
 • Käyttö: Tieteelliset artikkelit, journalistiset raportit, viralliset asiakirjat.
 • Tarkoitus: Tarkastettavan ja luotettavan tiedon esittäminen.

Viralliset ja epäviralliset tekstit

Viralliset ja epäviralliset tekstit erotetaan toisistaan käyttöyhteyden, kielen muodollisuuden ja viestin tarkoituksen mukaan.

Kieli ja tyyli virallisissa teksteissä

Muodollisille teksteille on ominaista muodollinen kieli ja tiukka rakenne. Niitä käytetään liike-elämässä, virallisessa viestinnässä ja akateemisessa kirjoittamisessa. Niille on myös ominaista muodollinen tervehdys, selkeästi määritellyt fraasit sekä slangin ja puhekielisten ilmaisujen puuttuminen. Niihin sisältyy usein tiettyä ammattialaa koskevaa erityisterminologiaa. Esimerkkejä virallisista teksteistä ovat sopimukset, oikeudelliset asiakirjat, liikekertomukset ja viralliset kirjeet.

 • Ominaisuudet: Muodollinen kieli, tiukka rakenne.
 • Käyttö: Liikemaailma, virallinen viestintä, akateeminen kirjoittaminen.
 • Elementit: Viralliset tervehdykset, täsmällinen terminologia, slangin puuttuminen.
 • Esimerkkejä: Sopimukset, oikeustoimet, liikekertomukset, viralliset kirjeet.

Kieli ja tyyli epävirallisissa teksteissä

Epävirallisille teksteille on ominaista vähemmän muodollinen kieli ja joustavampi rakenne. Niille on ominaista arkikielen, slangin ja henkilökohtaisten ilmaisujen käyttö, mikä heijastaa kirjoittajan yksilöllisyyttä. Epävirallisia tekstejä ovat esimerkiksi henkilökohtainen kirjeenvaihto, päivittäinen työyhteisöviestintä, blogit ja sosiaaliset verkostot. Niissä pyritään usein vaihtamaan tietoa rennosti ja suoraan, esimerkiksi sähköpostien, tekstiviestien ja muistiinpanojen välityksellä.

 • Ominaisuudet: Vähemmän muodollinen kieli, joustava rakenne.
 • Käyttö: Henkilökohtainen kirjeenvaihto, työpaikka, blogit, sosiaaliset verkostot.
 • Elementit: Arkikieli, slangi, henkilökohtaiset ilmaisut.
 • Esimerkkejä: Sähköpostiviestit, tekstiviestit, muistiinpanot.

Esseekirjoituksen parantaminen alkaa sen rakenteen ymmärtämisestä; oppaamme miten kirjoitetaan essee ja stilististen keinojen käyttö voivat nostaa kirjoituksesi hyvästä loistavaksi.

Käytännölliset viestinnälliset, hallinnolliset, ammatilliset, journalistiset tekstit

Erilaisten tekstilajien ymmärtäminen auttaa meitä viestimään tehokkaasti eri tilanteissa. Ne voidaan jakaa käytännöllisiin, muodollisiin, ammatillisiin ja journalistisiin teksteihin, joilla kullakin on omat ominaispiirteensä ja tarkoituksensa.

Käytännölliset viestinnälliset tekstit ovat osa jokapäiväistä elämää, ja niitä käytetään kotona tai tuttavien kesken jokapäiväisten asioiden viestimiseen. Ne ovat subjektiivisia ja epämuodollisia, enimmäkseen puhuttuja ja usein dialogisesti puhuttelevia, ja ne mahdollistavat vuorovaikutuksen keskustelukumppaneiden välillä.

Hallinnolliset tekstit ovat tekstejä, joissa viestijä ja vastaanottaja eivät ole tasavertaisessa asemassa, esimerkiksi virkamiehen ja asiakkaan välisessä viestinnässä. Nämä tekstit ovat yleensä asiallisia, ja ne voivat olla kirjoitettuja tai puhuttuja, mutta viestinnän luonteesta johtuen ne ovat pääasiassa kaksikielisiä. Viestinnän aihe on nimenomaisesti ilmaistu ja täsmennetty.

Journalistiset tekstit on tarkoitettu suurelle yleisölle ja ne julkaistaan joukkotiedotusvälineissä. Niissä käsitellään ymmärrettävästi yleisiä aiheita, ja ne kohdistuvat massayleisöön, jolla on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Nämä tekstit ovat enimmäkseen subjektiivisia ja tavallisesti monologisia, ja ne edustavat kirjoittajan näkökulmaa tai kertomusta tapahtumista.

Professionaalisia tekstejä tarkastellaan tietyllä erikoisalalla, ja ne on suunnattu suppealle yleisölle, jolla on erityisiä ammatillisia intressejä. Ne sisältävät erityistä terminologiaa, ja ne on tarkoitettu asiantuntijatiedon vaihtoon. Kirjoittaja ei näissä teksteissä paljasta itseään, joten ne ovat objektiivisia ja enimmäkseen yksinpuhuvia.

Näiden lisäksi on olemassa tieteellisiä tekstejä, jotka on suunnattu tietylle asiantuntija-, tutkija- ja teoreetikkoryhmälle, ja vertaistekstejä, joissa esitetään teknisiä aiheita ymmärrettävästi laajalle joukolle ihmisiä, joilla ei ole erityisosaamista. Populaaritieteellisiä tekstejä ovat esimerkiksi käsikirjat ja populaaritieteelliset aikakauslehdet.

Erilaiset tekstityypit tiivistelmässä

Olemme tutustuneet useisiin tekstilajeihin ja niiden erilaisiin tarkoituksiin, tehtäviin ja ominaisuuksiin. Olemme vastanneet kysymyksiin, jotka koskevat kauno- ja tietokirjallisuuden, puhutun ja kirjoitetun, monologisen ja dialogisen sekä subjektiivisen ja objektiivisen tekstin erottamista toisistaan. Olemme myös tarkastelleet virallisten ja epävirallisten tekstien välisiä eroja ja sitä, miten kieli ja tyyli mukautuvat viestintäyhteyden mukaan.

On elintärkeää, että lähestymistapa on oikea oppimisessa. Opettaja tai yksityisopettaja, joka ymmärtää ja käyttää erilaisia tekstilajeja, voi antaa oppilailleen syvemmän ymmärryksen materiaalista. Opetus ja oppitunnit, joihin sisältyy tekstien yksilöllistä käyttöä, voivat parantaa merkittävästi opiskelijoiden tietoja ja kykyä soveltaa opittua käytäntöön.

Jos etsit opettajaa, joka auttaa sinua hallitsemaan kirjallisuuden lajeja, nopea haku "kirjoittaminen tukiopettaja Jyväskylä" tai "tukiopetus Lahti" alustoilla, kuten meet'n'learn, voi yhdistää sinut ihanteelliseen yksityisopettajaan.

Toivomme, että löysit hyödyllistä tietoa tarpeisiisi, ja kutsumme sinut jatkamaan tekstilajien ja viestinnän tutkimista. Pidä viestintäsi aina selkeänä, tehokkaana ja tilanteeseen sopivana - kouluttajasi tai yksityisopettajasi pienellä avustuksella ja opastuksella olet oikealla tiellä kohti menestystä.

Tekstilajit: Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on virallinen teksti?

Virallinen teksti kirjoitetaan yleensä liike-elämässä, virallisessa viestinnässä ja akateemisessa kirjoituksessa. Sille on ominaista muodollinen kieli ja tiukka rakenne.

2. Luettele joitakin esimerkkejä fiktioista

Esimerkkejä fiktiosta ovat kirjalliset teokset, kuten romaanit, runot ja näytelmät, jotka ilmaisevat kirjoittajan tunteita ja ajatuksia.

3. Miten puhutut ja kirjoitetut tekstit eroavat toisistaan?

Puhutut tekstit ovat suoria ja sisältävät sanattoman viestinnän elementtejä, kun taas kirjoitetut tekstit ovat pysyviä ja mahdollistavat viestin huolellisen harkinnan.

4. Mikä on kaksipuheinen teksti?

Kaksisuuntaisessa tekstissä on kyse kahden tai useamman osallistujan välisestä vuorovaikutuksesta, jossa vaihdetaan tietoja ja mielipiteitä.

5. Mikä on asiallisten tekstien tarkoitus?

Objektiiviset tekstit esittvt tosiasioita ja tietoja puolueettomasti ja tarkasti ilman, ett kirjoittajan mielipide on mukana.

6. Miksi subjektiiviset tekstit ovat tärkeitä?

Subjektiiviset tekstit ovat tärkeitä, koska niissä kirjoittaja voi ilmaista tunteitaan, mielipiteitään ja kokemuksiaan, jolloin lukijat saavat syvemmän käsityksen aiheesta.

7. Mitä käytännöllisen ymmärtämisen tekstit sisältävät?

Käytännön-ymmärtäviin teksteihin kuuluu tuttavien ja perheen kesken tapahtuva arkinen viestintä, kuten sähköpostit, tekstiviestit ja muistiinpanot, joissa viestitään arkisista asioista.

8. Mistä löytyy journalistisia tekstejä?

Julkisuustekstejä löytyy joukkoviestimistä, kuten sanoma- ja aikakauslehdistä ja verkkosivuilta, joissa julkaistaan uutisia, artikkeleita ja kommentteja ajankohtaisista tapahtumista.

Olipa kyseessä sitten henkilökohtaisen tarinan tai akateemisen kirjoituksen laatiminen, kerronnallisen esseen kirjoitusvinkit ja neuvomme tulkitsevan esseen kirjoittamiseen voivat opastaa sinua ajatustesi välittämisessä.

Viitteet:

1. Helppo professori
2. Lukutaidon ideat
3. Wikipedia