Kirjallisuuden lajit ja tyypit: Täydellinen opinto-opas

Kirjallisuuden lajit ja tyypit: Täydellinen opinto-opas

Julkaistu: 31.5.2024 Kirjailija: Juraj S.

Kirjallisuuden lajityypit ovat kirjallisten teosten luokittelun perusluokkia. Nämä kategoriat ovat tärkeitä, koska niiden avulla voimme ymmärtää ja luokitella kirjallisia teoksia niiden ominaisuuksien, kuten muodon, tyylin, aiheen ja tarkoituksen mukaan. Kirjallisuuden lajityypit jaetaan kolmeen pääryhmään: lyriikkaan, johon kuuluvat tunteita ilmaisevat runoteokset, eepokseen, johon kuuluvat kerronnalliset teokset, kuten romaanit ja kertomukset, ja draamaan, johon kuuluvat esitykseen tarkoitetut teokset. Jokaisella kirjallisuuden lajilla on omat alaluokkansa, jotka määrittelevät teosten erityispiirteitä ja rakennetta.

Oletko ehtinyt tutustua opinto-oppaaseemme idiomeista, ilmauksista, kiertoilmaisuista ja puheen osista?

Kirjallisuuden peruslajit: lyyrinen, eeppinen ja draama

Lyriikka on tunteiden ja tuntemusten ilmaisua

Lyriikka on perustavanlaatuinen kirjallisuuden laji, joka keskittyy kirjoittajan henkilökohtaisten tunteiden, ajatusten ja mielialojen ilmaisuun. Tähän kirjallisuuden lajiin kuuluvat yleensä runolliset teokset, joissa korostuvat erityisesti läheisyys, henkilökohtainen tunnustus ja tekstin emotionaalinen vaikutus lukijaan.

Kirjallisuustyypit lyriikassa

 • Sonetti: 14-rivinen runo, joka noudattaa yleensä tiukkoja rakenne- ja riimityssääntöjä.
 • Gazela: Persialaiselle, turkkilaiselle, arabiankieliselle ja urdun kieliselle runoudelle tyypillinen lyyrinen runo, joka keskittyy rakkauteen ja luontoon.
 • Oodi: Juhlaruno, jonka tarkoituksena on ylistää henkilöä, tapahtumaa tai käsitettä.
 • Elegia: Runo, joka ilmaisee surua tai murhetta, usein läheisen menettämisen johdosta.
 • Hymni: Suurta innostusta herättävä laulu, yleensä jumaluuden kunniaksi tai isänmaallisuuden ilmauksena.

Lyyrisen runouden keskeiset piirteet

Lyriikan tarkoituksena on, että kirjoittaja ilmaisee tunteitaan ja ajatuksiaan. Tämä kirjallisuuden laji keskittyy intiimeihin tunnustuksiin ja tunnekokemuksiin, usein säkeistössä. Lyyrinen runous antaa lukijalle mahdollisuuden sukeltaa kirjoittajan sisäiseen maailmaan ja kokea inhimillisten tunteiden laajuus runojen kautta. Lyyrisen runouden kautta voimme ymmärtää yleismaailmallisia ihmiskokemuksia, koska runous käsittelee perustunteita ja -tiloja, joihin kaikki voivat samaistua.

 • Ilmaisee kirjoittajan sisäisiä tunteita, tuntemuksia ja mielentiloja.
 • Se kirjoitetaan yleensä säkeistöön, mikä mahdollistaa rytmisen ja äänellisen rikkauden.
 • Lyhyissä teksteissä keskitytään ilmaisuvoimaisuuteen ja tunnustuksen intensiteettiin.
 • Ne eivät sisällä kehitettyä tarinaa, vaan keskittyvät hetkiin, tunteisiin tai ajatuksiin.
 • Runoilija on runossa puhuva subjekti; hänen äänensä on intiimi ja henkilökohtainen.
 • Runo on preesensissä, mikä korostaa kokemuksen välittömyyttä.
 • Lyriikka voi olla tunne- tai ajatuskeskeistä, ja siinä tutkitaan ihmisen sisimmän eri puolia.

Epiikka: tarinankerrontaa ajassa

Epiikka on tarinankerrontaan keskittyvä kirjallisuuden laji. Eeppinen genre käsittää monia teoksia novelleista laajoihin romaaneihin ja mytologisiin eepoksiin. Eepokselle on ominaista, että se tutkii inhimillisiä kokemuksia, yhteiskunnallisia arvoja ja historiallisia totuuksia juonen, henkilöhahmojen ja tapahtumien kautta. Eepokset antavat lukijoille mahdollisuuden matkustaa ajassa ja kulttuureissa aina antiikin ajoista lähtien, jolloin Ilias ja Odysseia kertoivat jumalista ja sankareista, nykyajan romaaneihin, jotka valaisevat nykyelämän monimutkaisuutta. Eepokset luovat dialogin, kuvausten ja kertojan näkökulman avulla maailmoja, joihin lukija voi kadota ja pohtia samalla elämän yleismaailmallisia totuuksia.

Kirjallisuustyypit eepoksessa

 • Eeppinen runo: Pitkä kertova runo, jossa kuvataan sankaritekoja ja seikkailuja.
 • Novelli: Lyhyempi kirjallinen teos, joka keskittyy yhteen tai useampaan tarinaan ja hahmoon.
 • Romaani: Laajamittainen kertova teos, jossa tutkitaan monimutkaisia hahmoja, juonia ja teemoja.
 • Legenda: Historiallisiin tapahtumiin perustuva, mutta usein mytologisilla elementeillä koristeltu kertomus.
 • Myytti: Kertomus, joka selittää luonnonilmiöitä, kulttuurisia tapoja tai uskonnollisia tarinoita jumalien, sankareiden ja mytologisten olentojen avulla.

Eepoksen keskeiset piirteet

Eeposten avulla lukijat voivat matkustaa ajassa ja avaruudessa, tutustua erilaisiin kulttuureihin ja kokea maailmaa muiden silmin.

 • Eepos kertoo tapahtumista, ihmisistä, paikoista ja ajoista ja heijastaa laajempaa maailmankuvaa.
 • Se esittelee erilaisia tarinoita, jotka sijoittuvat tiettyyn paikkaan ja aikaan.
 • Tekstit ovat pääasiassa proosaa, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisen kuvauksen ja kerronnan kehittämisen.
 • Työssä voi olla yksi tai useampi toisiinsa liittyvä tarina.
 • Hahmojen välinen dialogi on yleistä ja olennaista tarinan kehityksen ja luonnehdinnan kannalta.
 • Eepokset kattavat genrejä, kuten romaaneja, novelleja, satuja ja legendoja.

Kirjallisuuden lajityypin tuntemus parantaa kykyäsi kommunikoida tehokkaasti ja kirjoittaa esseesi, mikä muokkaa ymmärrystäsi ja englannin kielen tarkkaa käyttöäsi.

Draama: Esitetty kirjallisuus

Draama on kirjallisuuden laji, joka on tarkoitettu esitettäväksi. Siihen kuuluvat näytelmät, oopperat ja käsikirjoitukset, jotka on suunniteltu esitettäväksi näyttämöllä tai valkokankaalla. Draamalliset teokset perustuvat dialogiin ja hahmojen väliseen vuorovaikutukseen, ja niissä korostuvat tarinaa eteenpäin vievät ristiriidat. Draaman avulla teatteri- ja elokuvantekijät voivat herättää tarinat henkiin ja jakaa ne yleisön kanssa suorassa, visuaalisesti dynaamisessa muodossa.

Kirjallisuustyypit draamassa

 • Tragedia: Draamamuoto, joka esittää päähenkilöiden traagisen konfliktin ja väistämättömän kohtalon.
 • Komedia: Näytelmä, joka keskittyy huumoriin ja sisältää yleensä onnellisen lopun.
 • Draama: Tarina, jossa on jännitteisiä ihmissuhteita ja konflikteja, jotka esitetään dialogin avulla.
 • Elokuvakäsikirjoitus: Kirjallinen teos, joka toimii pohjana elokuvatuotannolle, se sisältää ohjeet tarinan lavastamiseen, dialogin ja kohtausten kuvaukset.
 • Radionäytelmä: Yksinomaan radiolähetykseen tarkoitettu draamallinen teos, jossa tarina kerrotaan äänen ja dialogin avulla.

Draaman keskeiset piirteet

Näytelmäkirjoittamisen performatiivinen luonne tuo ainutlaatuisia haasteita ja mahdollisuuksia tarinankerronnalle, sillä näytelmäkirjailijoiden on luotava dialogi ja kohtaukset, jotka ovat tehokkaita live-esityksessä.

 • Näytelmä on suunniteltu esitettäväksi näyttämöllä, valkokankaalla tai radio- ja televisionäytelmissä.
 • Se kuvaa hahmojen välisiä jännitteisiä suhteita, konflikteja ja tunnelmia.
 • Se voidaan kirjoittaa säkeistöön tai proosaan, riippuen teoksen tyylillisistä ja temaattisista vaatimuksista.
 • Teosten pituudet voivat vaihdella, mutta näytelmät ovat usein pidempiä ja rakentuvat useaan näytökseen.
 • Näytelmissä noudatetaan yleensä yhtä keskeistä juonta, joka jakautuu useisiin peräkkäisiin tai toisiinsa kietoutuneisiin tapahtumiin.
 • Keskeinen osa on henkilöhahmojen välinen dialogi, johon liittyy didaskalia, jossa on ohjeita esitystä varten.

Oletko tutustunut opinto-oppaaseemme aiheesta anafora, epifora, metafora ja muut kirjallisuuden keinot kirjoittamisessa? Se on loistava resurssi, johon kannattaa tutustua!

Kirjallisuuden lajit: lyriikka

Sonetti

Sonetti on 14-rivinen runomuoto, jolla on tietty riimikaavio ja joka tunnetaan rakenteestaan ja kurinalaisesta ilmaisustaan. On olemassa kaksi ensisijaista sonetin muotoa: italialainen eli Petrarchanin sonetti, joka jakautuu oktettiin ja sestettiin riimikaavalla abbaabba cdecde (tai tämän kaavion muunnelmalla), ja englantilainen eli Shakespearen sonetti, joka noudattaa riimikaavaa ababcdcdefefgg. Soneteissa ilmaistaan usein rakkautta, kuolemaa, kauneutta ja muita syviä tunteita.

Gazela

Gazela on persialaisessa, arabialaisessa ja intialaisessa kirjallisuudessa esiintyvä runomuoto, jolle on ominaista lyyrisyys ja tunnesyvyys. Gazellan jokainen rivi on yleensä itsenäinen kokonaisuus, joka käsittelee esimerkiksi rakkauden, kaipuun ja eron kaltaisia teemoja, ja ensimmäisen rivin viimeinen sana tai lause (refrain) toistuu jokaisen toisen rivin lopussa. Yksi tunnetuimmista gaselleista on persialaisen runoilijan Rumin teos, jonka teokset käsittelevät henkisyyttä ja ihmiskokemusta. Gaselli esiintyy usein nykyaikaisissa runokokoelmissa, joissa kokeillaan erilaisia muotoja.

Sanasto

Glossa on runomuoto, joka vastaa tai kommentoi toista kirjallista teosta. Tämä muoto edellyttää, että kirjoittaja ottaa valitun säkeen tai säkeistön toisen kirjoittajan teoksesta ja käyttää sitä runonsa lähtökohtana. Glosi on Espanjasta peräisin oleva lyyrisen runouden kirjallinen muoto, jossa runoilija ottaa toisen tekijän teoksesta nelisäkeistön (neljä riviä) ja lisää siihen neljä kymmenrivistä säkeistöä, joista kukin toistetaan kunkin säkeistön viimeisenä rivinä. Glossi mahdollistaa syvällisen vuoropuhelun runoilijan ja valitun teoksen välillä ja antaa uuden näkökulman alkuperäiseen tekstiin.

Serenadi

Serenadi on perinteinen rakkauslaulu tai serenadi, joka esitetään yöllä rakastetun ikkunan alla. Historiallisesti serenadilla ilmaistiin rakkauden ja kaipuun tunteita, usein kitaran tai muun soittimen säestämänä. Vaikka tämä muoto liittyy läheisemmin kansanperinteeseen, hevosenkengän elementtejä löytyy myös joistakin nykyrunoudesta, jossa se toimii intiimien tunteiden ilmaisuna.

Epigrammi

Epigrammi on lyhyt, nokkela runo tai lausahdus, joka päättyy usein yllättävään käänteeseen tai satiiriseen runoon. Epigrammit olivat suosittuja antiikin Kreikassa ja Roomassa, jossa niillä kommentoitiin yhteiskunnallisia oloja, politiikkaa tai ihmissuhteita.

Romanssi

Romanssi on kertova runo, joka sisältää yleensä seikkailua, rakkautta ja ritarillisia elementtejä. Tämän muodon juuret ovat keskiajan Euroopassa, jossa romanssit kertoivat legendaarisista sankareista ja seikkailuista.

Esseekirjoituksen parantaminen alkaa sen rakenteen ymmärtämisestä; oppaamme miten kirjoitetaan essee ja stilististen keinojen käyttö voivat nostaa kirjoituksesi hyvästä loistavaksi.

Kirjallisuustyypit: eepos

Romaani

Romaani edustaa proosan kattavinta kerronnallista teosta, joka käsittää monimutkaisen juonen, henkilöhahmojen kehittämisen sekä teemojen ja ajatusten syvällisen tutkimisen. Romaani voi sisältää useita rinnakkaisia tarinoita, jotka ulottuvat pitkälle ajanjaksolle ja joissa on monia hahmoja, ja joiden keskushenkilöt kehittyvät toiminnan edetessä.

Novelli

Novelli on keskipitkä kertova proosateos, joka erottuu dramaattisella tiheydellään ja keskittymällä kriittiseen tapahtumaan tai käännekohtaan yhden tai useamman henkilön elämässä. Juoni on usein jännittävä ja johtaa arvaamattomaan loppuratkaisuun, ja jokainen tekstin osa on olennainen kokonaisuuden kehittymisen ja ymmärtämisen kannalta. Novelli tarjoaa syvällisen näkemyksen ihmisluonteesta ja sosiaalisista suhteista ja tutkii inhimillisten tunteiden ja valintojen monimutkaisuutta. Esimerkki maailmankirjallisuuden novellista on Leo Tolstoin "Iivana Iljitšin kuolema", jossa venäläinen kirjailija käsittelee kuolemaa ja elämän tarkoituksen etsimistä huomattavan syvällisesti.

Eeppinen runo

Eeppinen runous on kirjallisuuden laji, joka edustaa pisintä säkeistöllä kirjoitettua kertovaa runoa. Eeppisen runon ominaispiirteitä ovat synonyymien ilmausten kasaantuminen, eeppinen laajuus, koristeelliset adjektiivit ja julkisuudesta kertova kertomus, jossa sankarin hahmo pysyy muuttumattomana ja jossa keskitytään ensisijaisesti sankaria ympäröiviin tapahtumiin. Eepos jakautuu johdantoon, joka paljastaa ytimen ensimmäisellä säkeistöllä, todistukseen, joka ilmoittaa sisällön tai lähteen, ja kertomukseen, joka keskittyy keskeisiin tapahtumiin. Esimerkkejä eeppisistä teoksista ovat Homeroksen "Ilias" ja "Odysseia", jotka ovat eepoksen perusta ja kuvaavat sankareita ja heidän matkojaan ja kamppailujaan. Toinen esimerkki on Vergiliuksen "Aeneis", joka kertoo Aeneaksen matkasta Troijasta Italiaan.

Legenda

Legenda on sukupolvelta toiselle siirtyvä tarina, jossa usein yhdistyvät historialliset ja yliluonnolliset elementit. Legendat perustuvat todellisiin tapahtumiin tai henkilöihin, mutta niitä on rikastettu mytologisilla tai fantastisilla lisäyksillä, jotka korostavat moraalisia, eettisiä tai hengellisiä opetuksia. Ne heijastavat yhteisön kulttuurisia, uskonnollisia ja sosiaalisia arvoja. "Robin Hood" on esimerkki legendasta, joka kertoo englantilaisesta kansansankarista, joka on kuuluisa epäoikeudenmukaisuuden torjumisesta ja köyhyydestä kärsivien ihmisten auttamisesta, ja koskettaa näin oikeudenmukaisuuden ja tyrannian vastaisen taistelun ikuisia teemoja.

Myytti

Myytti on kertomus, joka selittää maailman ilmiöitä, ihmiskunnan tai jumalien alkuperää ja toimii yhteisön uskonnollisten tai kulttuuristen uskomusten perustana. Myytit ovat täynnä symboliikkaa, ja ne tarjoavat näkemyksiä niitä luoneen sivilisaation arvoista, peloista ja toiveista. Ne käsittävät jumalia, jumaluuksia, sankareita ja fantastisia olentoja, jotka kamppailevat universaalien kysymysten kanssa olemassaolosta, kuolemasta, rakkaudesta ja vihasta. Kreikkalaisen mytologian "Prometheus", joka varasti tulen jumalilta ja antoi sen ihmiskunnalle, symboloi ihmisen tiedon ja edistyksen etsintää ja sen seurauksia.

Olipa kyseessä sitten henkilökohtaisen tarinan tai akateemisen teoksen laatiminen, kerronnallisen esseen kirjoitusvinkit ja neuvomme tulkitsevan esseen kirjoittamiseen voivat opastaa sinua ajatustesi välittämisessä.

Kirjallisuuden lajit: draama

Tragedia

Tragedia on kirjallisuuden laji, joka kuuluu draamaan. Se kuvaa traagisia tapahtumia, joissa päähenkilö yleensä sortuu sisäisiin ristiriitoihinsa, taisteluun kohtaloa vastaan tai ympäristön vastustamiseen. Toisin kuin komediassa, jossa huumori ja onnellinen loppu ovat vallitsevia, tragediassa tutkitaan ihmisluonnon ja yhteiskunnan synkempiä puolia, kuten kuolemaa, syyllisyyttä ja moraalisia pulmia. Näytelmän tarkoituksena on herättää yleisössä tai lukijassa myötätuntoa, pelkoa ja lopulta katarsista eli tunteiden puhdistumista. Tragedioissa on usein kyse korkeasyntyisistä hahmoista, jotka joutuvat toivottomaan tilanteeseen. Kuuluisa esimerkki antiikin Kreikasta on Sofokleen Oidipus Rex, jossa Oidipus, joka haluaa välttää oraakkelien hänelle ennustaman kohtalon, täyttää tietämättään profeetallisen ennustuksen, mikä johtaa hänen tuhoonsa.

Komedia

Komedia on kirjallisuuden laji, joka keskittyy humorististen tilanteiden ja tapahtumien lavastamiseen, ja huumori syntyy hahmojen puutteista, virheistä ja väärinkäsityksistä. Tyypillisesti komedialla on onnellinen loppu, johon liittyy usein avioliitto tai yhteiskuntajärjestyksen palauttaminen. Komedian ydin on siinä, että hahmot eivät puutteistaan huolimatta herätä yleisössä inhoa vaan pikemminkin naurua ja myötätuntoa. Viihteen lisäksi komediat voivat toimia yhteiskuntakritiikin välineenä, sillä ne paljastavat nykyisiä ongelmia ja stereotypioita liioittelun ja parodian avulla. Aristoteles määritteli Poetiikassaan komedian yhdeksi draaman ensisijaisista muodoista. Esimerkki klassisesta komediasta on Aristofanesin "Lysistrata", jossa naiset kieltäytyvät harrastamasta seksiä miesten kanssa, kunnes nämä päättävät lopettaa sodan, ja kritisoivat näin sotilaallista konfliktia ja naisen asemaa yhteiskunnassa hulvattomalla tavalla.

Draama

Draama on erillinen kirjallisuuden laji, joka kuvaa henkilöhahmojen välisiä konflikteja dialogin ja vuorovaikutuksen avulla käyttämättä sisäisten kokemusten kuvauksia tai yksityiskohtaisia kuvauksia paikasta ja ajasta. Toisin kuin lyriikka ja eepos, draama kirjoitetaan dialogien (dialogien, monologien) muotoon ja se on perinteisesti tarkoitettu teatteriesitykseen. Näytelmäkirjailija voi sisällyttää tekstiin näyttämöohjeita, joissa kerrotaan lyhyesti hahmojen esiintyminen, tila, aika ja liikkeet näyttämöllä. Näytelmät jaetaan yleensä useisiin näytöksiin, jotka koostuvat eri kohtauksista. Historiallinen esimerkki näytelmästä on William Shakespearen "Hamlet", joka on Tanskan kuninkaallista hovia koskevan monimutkaisen tarinansa ja päähenkilön sisäisen kamppailun kautta henkilökohtaisten ja poliittisten pulmien kanssa dramaattisen kirjallisuuden klassikko, joka sisältää runsaasti ihmisluonnon, vallan ja hulluuden tutkimista.

Elokuvan käsikirjoitus

Käsikirjoitus on elokuvien tekemistä ohjaava esittelyteksti, joka sisältää toiminnan, lavastuksen ja dialogin kuvaukset. Yksityiskohtainen suunnitelma mahdollistaa elokuvan visualisoinnin ennen kuvauksia. Käsikirjoituksia voidaan kehittää alkuperäisistä ideoista tai kirjallisten teosten sovituksista. Käsikirjoittaminen alkaa perusajatuksesta, joka esitellään logline-juonessa, jatkuu tarinan tiivistävän synopsiksen ja yksityiskohtaisen kohtausten hahmotelman (outline) laatimiseen ja päättyy treatmentiin, joka on laajempi kuvaus tarinasta. Käsikirjoituksen laatiminen vaatii useita tarkennus- ja tarkistusvaiheita ennen kuin se saavuttaa lopullisen muotonsa. Esimerkki tunnetusta elokuvakäsikirjoituksesta on Quentin Tarantinon "Pulp Fiction", jonka omaperäinen kerrontarakenne ja ainutlaatuiset dialogit ovat käsikirjoittajan taidon ydin.

Miten kirjoittaa vakuuttava hahmokuvaus? Siihen tarvitaan muutakin kuin pelkkää faktojen toteamista. Opi miten kirjoitetaan paras kuvaus henkilöstä ja yhdistä tämä tieto kirjoitusvinkkeihin.

Johtopäätös: kirjallisuuden lajit ja kirjallisuuden tyypit

Kirjallisuuden lajityyppien, kuten lyriikan, eepoksen ja draaman, ymmärtäminen on tärkeää kirjallisuuden syvällisemmän ymmärtämisen kannalta. Jos tarvitset apua opinnoissasi tai haluat syventää tietojasi, ota yhteyttä tutoropettajaan tai yksityisopettajaan.

Jos etsit tutoria, joka auttaa sinua hallitsemaan kirjallisuuden lajeja, nopea haku "kirjoittaminen yksityisopettaja Turku" tai "tukiopetus Tampere" alustoilla, kuten meet'n'learn, voi yhdistää sinut ihanteelliseen yksityisopettajaan.

Niille, jotka viihtyvät ryhmässä, "kirjoitustunnit Salo" tai "suomen kielen kurssit Seinäjoki" paljastaa lähellä olevat luokat ja koulutuskeskukset.

Kirjallisuuden lajit ja genret: usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Mitä on lyyrinen runous?

Lyyrinen runous on kirjallisuuden laji, joka ilmaisee kirjoittajan tunteita ja tuntemuksia säkeistössä.

2. Mikä on eepos?

Eepos on laaja kirjallisuuden laji, joka kertoo tapahtumista, ihmisistä ja paikoista proosassa.

3. Mitä on draama?

Draama on esitykseen tarkoitettu kirjallisuuden laji, jossa keskitytään dialogiin ja hahmojen välisiin konflikteihin.

4. Mikä on elokuvakäsikirjoitus?

Elokuvakäsikirjoitus on yksityiskohtainen kirjallinen suunnitelma elokuvan tekemisestä, joka sisältää kohtauskuvaukset ja dialogin.

5. Miten lyriikka eroaa eepoksesta?

Eepos on proosassa tai säkeistössä kirjoitettu kertomuslaji, joka käsittelee tapahtumia ja hahmoja, toisin kuin lyriikka, joka keskittyy tunteisiin ja pohdintoihin.

Lähteet:

1. Study.com
2. Owlcation
3. Wikipedia