Atomin rakenteen ja Bohrin mallin tutkiminen

Atomin rakenteen ja Bohrin mallin tutkiminen

Julkaistu: 18.3.2024 Kirjailija: Juraj S.

Jokainen maailmankaikkeuden aine koostuu atomeista, pienimmistä hiukkasista, jotka voidaan tunnistaa tietyksi alkuaineeksi. Atomin rakenne tarkoittaa ala-atomisten hiukkasten - protonien, neutronien ja elektronien - sijoittelua atomin sisällä. Tämä rakenne on ratkaisevan tärkeä kemiassa, koska se määrittää, miten atomit ovat vuorovaikutuksessa, sitoutuvat ja reagoivat toistensa kanssa, mikä muokkaa aineiden ominaisuuksia ja kemiallisten reaktioiden luonnetta.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan atomin rakennetta sen historiallisista juurista nykyaikaisiin käsityksiin. Tutustut Bohrin malliin atomin rakenteesta, syvennyt elektronisen konfiguraation kiemuroihin ja tutustut uusimpiin kokeellisiin menetelmiin, joita käytetään atomien tutkimiseen.

Tämä atomirakenteen tuntemus on välttämätöntä, jotta voit ymmärtää epäorgaanisen kemian perusteet joko luokkahuoneessa tai tukiopetuksessa.

Atomin rakenne ja Bohrin malli: Keskeiset asiat

 • Jokaiseen atomin atomirakenteeseen kuuluvat protonit, neutronit ja elektronit.
 • Elektronit Bohrin mallissa noudattavat tiettyjä energiatasoja, eivät satunnaisia polkuja.
 • Bohrin vetymallissa korostuvat elektronien siirtymät ja energian vapautuminen.
 • elektronikonfiguraatio sanelee atomin kemialliset vuorovaikutukset.
 • Spektroskopiatekniikat antavat tietoa atomin rakenteista ja elektronien käyttäytymisestä.

Lue lisää aiheita ja laajenna kemian näköalojasi! Meidän Kemian maailma tarjoaa runsaasti ilmaisia opetusblogeja.

Atomin rakenneteorian kehitys: Antiikin kreikkalaisista kvanttimekaniikkaan

Atomin rakenneteorian matka alkoi antiikin kreikkalaisista ja on kehittynyt merkittävästi vuosisatojen kuluessa. 1800-luvulla John Daltonin atomiteoriassa esitettiin, että jokaisella alkuaineella oli ainutlaatuisia atomeja. J.J. Thomsonin tekemä elektronin löytö johti luumumalliin, joka oli merkittävä askel atomin rakennemallissa.

Ernest Rutherfordin koe siirsi teorian ydinmalliin, jossa atomit koostuivat tiheästä ytimestä, jota ympäröivät elektronit. Tämä malli loi pohjan Niels Bohrin edistykselle. Bohrin vetymalli ja hänen atomirakenteensa: Bohrin malli otti käyttöön kvantittuneiden elektroniorbitaalien käsitteen, joka selitti vetyatomin ionisaatioenergian ja sen emissiospektrit.

20-luvulla Erwin Schrodingerin aaltomekaniikka tarkensi atomien rakenneteoriaa edelleen integroimalla kvanttimekaniikan atomin käyttäytymisen ymmärtämiseen. Tämä kattava näkemys atomin rakenteesta, mukaan lukien hapen atomiarvo, hapen atomimassayksikkö ja vetyatomin ionisaatioenergia, on ollut ratkaiseva nykyaikaisen kemian kehityksessä, ja se on vaikuttanut aloihin materiaalitieteestä aina farmakologiaan.

Oppilaille, jotka etsivät syvempää ymmärrystä näistä käsitteistä, vaihtoehdot, kuten haku "orgaanisen kemian tukiopettaja lähelläni" tai "epäorgaanisen kemian kurssit lähelläni" alustoilla, kuten meet'n'learn, tarjoavat pääsyn päteviin tutoreihin ja kattaviin kemian kursseihin. Olipa kyse yksityisopetuksesta tai ryhmätunneista, nämä resurssit parantavat oppimista tällä kriittisellä tieteenalalla.

Miten Bohrin atomirakennemalli selittää vetyatomin ja muutakin

Atomin rakenne Bohr-malli mullisti ymmärryksemme atomista. Bohr ehdotti, että elektronit kiertävät ydintä kvantittuneilla radoilla eli kuorissa. Kullakin radalla on tietty energiataso; elektronit voivat olla vain näillä määritellyillä radoilla. Bohrin mallin keskeinen näkökohta on, että elektronit lähettävät tai imevät energiaa, kun ne hyppäävät näiden orbitaalien välillä, mikä selittää vedyn kaltaisten atomien emissiospektrit, jotka tunnetaan Bohrin vety-mallina.

Atomin rakenteen Bohrin mallin sovellukset ja rajoitukset

Bohrin malli auttoi selittämään vetyatomin ionisaatioenergiaa ja emissiospektriä. Se tarjosi selkeän selityksen vedyn emissiospektrissä havaituille erillisille spektriviivoille ja yhdisti ne elektronien siirtymiin energiatasojen välillä. Mallissa oli kuitenkin rajoituksensa. Se ei ollut yhtä tehokas ennustamaan vetyä monimutkaisempien atomien spektrejä, eikä sillä voitu selittää Zeemanin efektin kaltaisia ilmiöitä. Näistä rajoituksista huolimatta Bohrin malli oli merkittävä edistysaskel, joka kuroi umpeen kuilua klassisen fysiikan ja kvanttiteorian välillä.

Bohrin mallin vertailu muihin atomien rakennemalleihin

Vertailtaessa Bohrin mallia muihin atomimalleihin korostuu sen ainutlaatuinen panos atomiteoriaan. Vaikka Rutherfordin malli esitteli ytimen käsitteen, se ei pystynyt selittämään atomien vakautta. Bohr ratkaisi tämän ottamalla käyttöön elektronien kvantittuneet orbitaalit. Schrodingerin kvanttimekaaninen malli kuitenkin tarkensi tätä myöhemmin esittämällä elektronit aaltomaisina kokonaisuuksina orbitaaleissa, mikä oli tarkempi monimutkaisille atomeille. Vaikka kehittyneemmät mallit ovat syrjäyttäneet Bohrin mallin, se on edelleen ratkaisevan tärkeä nykyaikaisen atomiteorian kehittämisen kannalta ja sillä on edelleen merkitystä kemian peruskäsitteiden selittämisessä.

Opi kaikki, mitä sinun on tiedettävä kasvihuonekaasuista ja ydinfuusiosta.

Miten piirretään Bohrin malli mille tahansa alkuaineelle

Boorin mallin piirtäminen mille tahansa alkuaineelle edellyttää sen atomiluvun ja elektronien sijoittumisen energiatasoille tai kuoriin ymmärtämistä. Määritä ensin atomiluku jaksollinen järjestelmä, joka vastaa protonien ja elektronien lukumäärää neutraalissa atomissa. Sitten elektronit sijoitetaan kuoriin aloittaen ydintä lähimmästä kuoresta ja siirtyen ulospäin.

 1. Atominumeron tunnistaminen:
  Käytä jaksollista järjestelmää atomiluvun määrittämiseen, joka on yhtä kuin protonien ja elektronien lukumäärä neutraalissa atomissa.

 2. Järjestä elektronit kuoriin:
  • Ensimmäinen kuori: Voi sisältää enintään 2 elektronia.
  • Toinen kuori: Voi sisältää jopa 8 elektronia.
  • Kolmas kuori ja siitä eteenpäin: Noudattaa 2n²-sääntöä, jossa 'n' on kuoren numero.

 3. Esimerkki - Natrium (Atomiluku 11):
  • Ensimmäinen kuori: 2 elektronia.
  • Toinen kuori: 8 elektronia.
  • Kolmas kuori: 1 elektroni (jäljellä).

Miten lasketaan elektronin energia Bohrin mallissa

Bohrin mallissa elektronin energia orbitaalissa lasketaan pääkvanttiluvun (n) avulla.

Formula: Elektronin energia (E) orbitaalissa Bohrin mallissa saadaan kaavalla E = -Rᴴ (1/n²), jossa Rᴴ on vedyn Rydbergin vakio ja n on pääkvanttiluku.

Laskentaesimerkki vetyatomille:

Orbitaali (n)

Energialaskelma (E)

Energiatason vertailu

1

E = -Rᴴ (1/1²)

Alhaisempi energiataso

2

E = -Rᴴ (1/2²)

Korkeampi energiataso

Vetyatomissa ensimmäisellä orbitaalilla (n=1) olevalla elektronilla on matalampi energiataso kuin toisella orbitaalilla (n=2), mikä havainnollistaa elektronien energiatasojen kvantittuneisuutta Bohrin mallissa.

Miten elektronikonfiguraatio määrää alkuaineiden kemialliset ominaisuudet

Elektronikonfiguraatio kuvaa elektronien sijoittelua atomin orbitaaleissa. Se määräytyy kvanttilukujen avulla, joita ovat pääkvanttiluku (n), atsimutaalinen kvanttiluku (l), magneettinen kvanttiluku (m) ja spin-kvanttiluku (s). Nämä luvut määrittelevät elektronin orbitaalin energiatason, muodon, suunnan ja spinin suunnan. Elektronikonfiguraation ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, koska se määrittää, miten atomi vuorovaikuttaa ja sitoutuu muiden atomien kanssa ja vaikuttaa sen kemiallisiin ominaisuuksiin.

Elektronikonfiguraation esimerkkejä ja havainnollistuksia

Kuvitellaan elektronikonfiguraatiota kahdella esimerkillä: happi ja natrium. Hapen (järjestysluku 8) elektroninen konfiguraatio on 1s² 2s² 2p⁴. Tämä tarkoittaa, että kaksi elektronia on ensimmäisellä energiatasolla (1s), kaksi on toisen tason s-orbitaalissa (2s) ja neljä on toisen tason p-orbitaalissa (2p). Natriumin (järjestysluku 11) konfiguraatio on 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹. Kun ensimmäinen ja toinen energiataso on täytetty, yksi elektroni on kolmannen tason s-orbitaalissa (3s).

Hapen ja natriumin elektronikonfiguraatioiden kirjoittaminen

Elementti

Atominumero

Elektroninen konfiguraatio

Happi

8

1s² 2s² 2p⁴

Natrium

11

1s² 2s² 2p⁶ 3s¹

Tämä taulukko helpottaa ymmärtämään, miten eri alkuaineiden elektronikonfiguraatio kirjoitetaan.

Elektronikonfiguraation ja jaksollisen järjestelmän suhde

Elektroninen konfiguraatio liittyy läheisesti jaksolliseen järjestelmään. Taulukko on järjestetty siten, että alkuaineet, joilla on samanlainen elektroninen konfiguraatio, ovat samassa ryhmässä, mikä johtaa samanlaisiin kemiallisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi alkuaineiden reaktiivisuus, ionisaatioenergia ja elektronegatiivisuus voidaan ennustaa niiden elektronikonfiguraatioiden perusteella. Taulukon vasemmalla puolella olevat reaktiiviset metallit menettävät konfiguraationsa vuoksi nopeasti elektroneja, kun taas oikealla puolella olevat epämetallit pyrkivät saamaan elektroneja.

Konfiguraation yhdistäminen jaksolliseen järjestelmään

 • Ryhmät: Samassa ryhmässä olevilla alkuaineilla on samanlaiset ulkokuoren elektronikonfiguraatiot.
 • Jaksot: Jokaisella alkuaineella on yksi elektroni enemmän kuin edellisellä jaksolla.
 • Kemialliset ominaisuudet: Elektronikonfiguraatio vaikuttaa alkuaineiden reaktiivisuuteen, ionisaatioenergiaan ja elektronegatiivisuuteen.

Elektronikonfiguraation vaikutukset kemiallisiin reaktioihin ja sidoksiin

Elektronikonfiguraatiolla on tärkeä rooli kemiallisissa reaktioissa ja sidoksessa. Esimerkiksi alkuaineet, joiden uloimmalla orbitaalilla on yksi elektroni, kuten natrium, ovat erittäin reaktiivisia ja muodostavat helposti ionisidoksia elektroninsiirron avulla. Sitä vastoin näkökohdat, joilla on täydet uloimmat orbitaalit, kuten neon, ovat vakaita ja vähemmän reaktiivisia.

Miten elektronikonfiguraatio kirjoitetaan jaksollisen järjestelmän avulla

Kirjoittaaksesi alkuaineen elektronikonfiguraation jaksollisen järjestelmän avulla noudata orbitaalien täyttymisjärjestystä: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p ja niin edelleen. Aloita vedystä ja siirry taulukon läpi täyttämällä orbitaalit energiatasojensa mukaisesti. Aloita hapen (järjestysluku 8) kohdalla 1s:stä, johon voi mahtua kaksi elektronia, sitten 2s:stä, johon mahtuu kaksi elektronia, ja sijoita loput neljä elektronia 2p:hen, jolloin saadaan konfiguraatio 1s² 2s² 2p⁴.

Miten kirjoitetaan elektroninen konfiguraatio: Esimerkki Happi

 1. Aloita vedystä: Täytä orbitaalit 1s:stä ylöspäin.
 2. Seuraa jaksollista järjestelmää: Siirry poikki täyttämällä orbitaaleja mennessänne.
 3. Hapen konfiguraatio: 1s² (2 elektronia vedyssä ja heliumissa), 2s² (2 seuraavaa elektronia litiumissa ja berylliumissa), 2p⁴ (4 seuraavaa elektronia boorissa happeen).

Spektroskopia ja parhaat menetelmät atomirakenteen tutkimiseen vuonna 2024

Spektroskopia on keskeinen kokeellinen menetelmä, jota käytetään alkuaineiden atomirakenteen tutkimiseen. Tässä tekniikassa tutkitaan aineen ja sähkömagneettisen säteilyn välistä vuorovaikutusta. Spektroskopistit analysoivat, miten atomit absorboivat, emittoivat ja siroavat valoa (tai muita säteilyn muotoja) ymmärtääkseen atomien elektronien energiatasoja ja siirtymiä.

Vakiospektroskopian tekniikat ja sovellukset:

 • UV-viisumispektroskopia (UV-Vis): Käytetään molekyylien elektronisten siirtymien tutkimiseen, usein yhdisteiden kvantitatiivisessa analyysissä.
 • Infrapunaspektroskopia (IR): Ihanteellinen orgaanisten yhdisteiden funktionaalisten ryhmien tunnistamiseen analysoimalla molekyylien värähtelyjä.
 • Ydinmagneettinen resonanssi (NMR): Käytetään orgaanisten yhdisteiden rakenteen tutkimiseen ydinspinominaisuuksien avulla.
 • Massaspektrometria (MS): Käytetään molekyylimassojen määrittämiseen sekä molekyylien rakenteiden ja koostumusten tutkimiseen.

Spektroskopiasta on tullut välttämätön työkalu kemiassa ja fysiikassa. Sen eri tyypit, kuten UV-Vis-, IR-, NMR- ja MS-spektroskopiat, antavat tutkijoille mahdollisuuden syventyä atomi- ja molekyylirakenteisiin ja tarjota kriittisiä oivalluksia.

Atomin rakenne: Yhteenveto tärkeimmistä seikoista ja sovelluksista

Tässä blogikirjoituksessa olemme käsitelleet atomirakennetta, joka on keskeinen käsite kemiassa. Aloitimme Bohrin mallista, jossa esiteltiin ajatus kvantittuneista elektroniorbitaaleista, ja siirryimme elektronikonfiguraation merkitykseen atomien käyttäytymisen ja reaktioiden ymmärtämisessä. Tutustuimme myös erilaisiin kokeellisiin menetelmiin, kuten spektroskopiaan, jotka ovat ratkaisevia välineitä atomien rakenteen tutkimisessa.

Kaltaisillesi opiskelijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään atomin rakenteesta, on tarjolla monia resursseja. Harkitse tuutorointipalveluiden tavoittelua tai etsi kemian tunteja läheltäsi. Epäorgaanisen kemian tunneista voi olla uskomattoman paljon hyötyä tämän aiheen syvällisemmälle tutkimiselle. Luonnontieteiden tunneilla keskitytään usein atomin rakenteen monimutkaisuuteen.

Jos olet etsimässä kemian tukiopettajaa, yksinkertainen haku, kuten "orgaanisen kemian opettaja Helsinki" tai "epäorgaanisen kemian opettaja Espoo", alustoilla, kuten meet'n'learn, voi auttaa sinua löytämään tarpeisiisi sopivan yksityisopettajan.

Jos haluat mieluummin ryhmäoppimisympäristöjä, voit helposti löytää kemianopetusta läheltäsi etsimällä internetistä esimerkiksi termejä "kemianopetus Lahti" tai "kemianopetus Jyväskylä". Tämä johtaa sinut paikallisten koulujen tai koulutuskeskusten luokse.

Atomin rakenne 101: Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

1. Mikä on atomirakenne?

Atomin rakenne on atomin protonien, neutronien ja elektronien sijoittelu.

2. Mikä on Bohrin atomimalli?

Bohrin atomimalli on yksinkertaistettu esitys atomin rakenteesta, jossa elektronit kiertävät ydintä kiinteillä energiatasoilla.

3. Mikä on Bohrin vetymalli?

Bohrin vetymalli on Bohrin mallin sovellus vetyatomiin, joka selittää sen ionisaatioenergian ja emissiospektrin.

4. Mikä on atomirakenneteoria?

Atomin rakenneteoria on kokeelliseen näyttöön ja kvanttimekaniikkaan perustuva tieteellinen selitys atomien olemuksesta ja käyttäytymisestä.

5. Mikä on atomirakenneteorian työohje?

Atomin rakenteen laskentataulukko on oppimisväline, joka auttaa oppilaita harjoittelemaan ja soveltamaan tietämystään atomin rakenteesta.

6. Mikä on natriumin atomirakenne?

Natriumin atomirakenne on atomi, jossa on 11 protonia, 12 neutronia ja 11 elektronia, joista yksi elektroni on uloimmalla kuorella.

7. Mikä on hapen atomimassayksikkö?

Hapen atomimassayksikkö on yhden happiatomin keskimääräinen massa, joka on noin 16 u.

8. Mikä on elektronikonfiguraatio?

Elektronikonfiguraatio on elektronien jakautuminen atomin energiatasoilla tai orbitaaleilla.

Oletko kiinnostunut muista aiheista? Meillä on upeita ilmaisia opinto-oppaita Biologia, Englannin kieli, Ranskan kieli ja Musiikki.

Viitteet:

1. ThoughtCO
2. ChemLibreTexts
3. Wikipedia